محصولات

صفحه اصلی   /   پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-RO 80-1000

پمپ گریز از مرکز طبقاتی
 KMSH-RO  80-1000

استفاده در صنایع آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (RO) و انتقال آب دریا، انتقال آب در تصفیه خانه های اسمز معکوس