پمپ گریز از مرکز عمودی تک مرحله ای KVSP-API610

پمپ گریز از مرکز عمودی تک مرحله ای KVSP-API610 استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف انتقال سیال های خورندهو غیر خورنده، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز عمودی تک مرحله ای KVSP- ISO2858

پمپ گریز از مرکز عمودی تک مرحله ای KVSP- ISO2858 مطابق با استاندارد DIN24255 - ISO5199 مورد استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف انتقال سیال های خورندهو غیر خورنده، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز KOH5-API610

پمپ گریز از مرکز KOH5-API610 مطابق با استاندارد API610 مورد استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف انتقال سیال های خورندهو غیر خورنده، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی