مجموعه دانش بنیان شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور توس در زمینه انجام تعمیرات تخصصی، اورهال و بهینه سازی پمپ های سانتریفوژ فرآیندی و نیز کمپرسور سانتریفوژ فعالیت می نماید.
با توجه به رویکرد دانش بنیان این شرکت به موضوع اورهال پمپ و کمپرسور فرآیندی در بسیاری از پروژه ها اصلاح و بهبود عملکرد فنی تجهیز و بروزرسانی قطعات استاندارد مد نظر قرار می گیرد.

سوابق اصلاح، بهبود و نوسازی

کارفرما: گروه مپنا
سازنده اصلی: Ingersoll Dresser
مشخصات فنی: 1140 m – 163 m3/hr – 140 C
کاربرد: تغذیه دیگ بخار
تعداد: 5 دستگاه

کارفرما: گروه مپنا
سازنده اصلی: Hyosung
مشخصات فنی: 1100 m – 320 m3/hr – 140 C
کاربرد: تغذیه دیگ بخار
تعداد: 2 دستگاه

کارفرما: فولاد
سازنده اصلی: Italimpianti
مشخصات فنی: 900 m – 30 m3/hr
کاربرد: تأمین فشار خط تولید
تعداد: 4 دستگاه

کارفرما: فولاد
سازنده اصلی: Duchting
مشخصات فنی: 525 m3/h - 670 m - 1200 kw – 2950 rpm
کاربرد: سیستم آب شیرین کن RO
تعداد: 3 دستگاه

کارفرما: گروه مپنا
سازنده اصلی: Hallberg
مشخصات فنی: 730 m – 100 m3/hr – 140 C
کاربرد: تغذیه دیگ بخار
تعداد: 1 دستگاه

کارفرما: شرکت سابیر نیرو
سازنده اصلی: Ritz
مشخصات فنی: 450 m – 360 m3/hr - 355 kw
کاربرد: سیستم آب شیرین کن RO
تعداد: 2 دستگاه

کارفرما: شرکت آب و برق
سازنده اصلی: Sulzer
مشخصات فنی: 115 M3/hr – 560 m - 250 kw – 2950 rpm
کاربرد: سیستم آب شیرین کن RO
تعداد: 2 دستگاه

کارفرما: شرکت فولاد
سازنده اصلی: Caprari
مشخصات فنی: P18/3
کاربرد: تغذیه انتقال آب تمیز
تعداد: 1 دستگاه

کارفرما: شرکت آب و برق
سازنده اصلی: Kubota
مشخصات فنی: Power 1 MW
کاربرد: انتقال آب رودخانه کارون
تعداد: 1 دستگاه