پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP استفاده در صنایع مختلف معدنی، شیمیایی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و دارای مواد جامد، انتقال سیال های ساینده و خورنده، انتقال لجن های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KMM

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KMM استفاده در صنایع مختلف معدنی، شیمیایی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و دارای مواد جامد، انتقال سیال های ساینده و خورنده، انتقال لجن های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد KNCP

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد KNCP استفاده در صنایع مختلف جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، آبرسانی برج های خنک کن، انتقال آب های دارای مواد جامد و لجن های صنعتی، انتقال آب دریا و…