پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 100-315 (NPK)

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 100-315 (NPK) استفاده در صنایع مختلف معدنی، شیمیایی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و دارای مواد جامد، انتقال سیال های ساینده و خورنده، انتقال لجن های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 65-375 (NPK)

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 65-375 (NPK) استفاده در صنایع مختلف معدنی، شیمیایی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و دارای مواد جامد، انتقال سیال های ساینده و خورنده، انتقال لجن های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 250-630 (NPK)

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 250-630 (NPK) استفاده در صنایع مختلف معدنی، شیمیایی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و دارای مواد جامد، انتقال سیال های ساینده و خورنده، انتقال لجن های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد (KWPK) KNCP 150-315

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد (KWPK) KNCP 150-315 استفاده در صنایع مختلف جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، آبرسانی برج های خنک کن، انتقال آب های دارای مواد جامد و لجن های صنعتی، انتقال آب دریا و…

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد (KWPK) KNCP 300-503

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد (KWPK) KNCP 300-503 استفاده در صنایع مختلف جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، آبرسانی برج های خنک کن، انتقال آب های دارای مواد جامد و لجن های صنعتی، انتقال آب دریا و…

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 65-315 (NPK)

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KCSP 65-315 (NPK) استفاده در صنایع مختلف معدنی، شیمیایی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و دارای مواد جامد، انتقال سیال های ساینده و خورنده، انتقال لجن های صنعتی و غیر صنعتی و…

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد (KWPK) KNCP 100-315

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد (KWPK) KNCP 100-315 استفاده در صنایع مختلف جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، آبرسانی برج های خنک کن، انتقال آب های دارای مواد جامد و لجن های صنعتی، انتقال آب دریا و…

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KMM 100

پمپ گریز از مرکز اسلاری ضد سایش KMM 100 استفاده در صنایع مختلف معدنی، شیمیایی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و دارای مواد جامد، انتقال سیال های ساینده و خورنده، انتقال لجن های صنعتی و غیر صنعتی و…