پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و فولاد جهت تغذیه و سیرکولاسیون آب داغ کوره های بخار، انتقال آبهای تمیز صنعتی

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-RO

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-RO استفاده در صنایع آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (RO) و انتقال آب دریا، انتقال آب در تصفیه خانه های اسمز معکوس

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-API610

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-API610 مطابق با استاندارد API610 مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انتقال سیالات نفنی

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-BFW

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-BFW استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و فولاد جهت تغذیه و سیرکولاسیون آب داغ کوره های بخار، انتقال آبهای تمیز صنعتی