بازدید جناب آقای دکتر ستاری از شرکت مهندسی ماشین ‌های دوار خاور طوس

نظارت بر پکیجینگ

برگزاری نمایشگاه شیراز

 

ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه کرمانشاه

 

ادامه مطلب

جدیدترین مقالات

08, 12, 1401مدیر

تست

تست تستbala0

24, 01, 1401مدیر

بازدید جناب دکتر طراح – مدیر عامل شرکت مهندسی رعد آب جنوب

بازدید جناب دکتر طراح، مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی رعد آب جنوب از شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس.bala0

21, 01, 1401مدیر

بازدید پروفسور مانوسی استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا

بازدید پروفسور مانوسی استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا (MCC NCR) از شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس در سال « تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین »bala0